Een kijkje in de poppenkast
Opening expositie in 'De Schierstins',
Feanwâlden
Poppenspel: 'De tút fan Katryntsje'